Przejdź do treści

Nawigacja

Raporty ekspertów zewnętrznych

Raporty tematyczne zostały przygotowane przez ekspertów zewnętrznych, będących najwyższej klasy specjalistami w opisywanej dziedzinie lub regionie świata. Są to osoby, które pracują w polskich instutucjach naukowych i badawczych zajmujących się opisywanym regionem lub spędziły w opisywanych krajach wiele lat i dobrzez znają problemy tych kajów z doświadczenia. Opracowania te stanowią pogłębioną analizę wybranych zagadnień, pojawiających się w procedurach uchodźczych i azylowych. Tematyka została tak dobrana, by raporty tematyczne nie traciły zbyt szybko aktualności. Informacje znajdujące się ww. raportach pochodzą w większości z publicznie dostępnych źródeł, takich jak opracowania organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, artykuły prasowe i materiały internetowe. Czasem oparte są także na własnych spostrzeżeniach, doświadczeniach i badaniach terenowych ich autorów.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszych raportach zostały zebrane i opracowane z największą starannością. Jednakże nie można wykluczyć, że niektóre dane, a nawet ogólny obraz prezentowanej w nich sytuacji, jest niepełny, niekompletny lub nieścisły. Opracowania te nie mogą być traktowane, jako jedyny i niepodważalny punkt widzenia, na podstawie którego podejmowane sa decyzje, co do nadania bądź odmowy nadania statusu uchodźcy lub innych form ochrony międzynarodowej.

Niniejsze raporty nie są i nie powinny być uważane za jakąkolwiek deklarację polityczną autorów lub polskich władz. Poglądy i opinie w nich zawarte nie są oficjalnym stanowiskiem Urzędu ds. Cudzoziemców.

 

ROKAUTORTYTUŁPLIK DO POBRANIA
       
2015 Jadwiga ROGOŻA Media Federacji Rosyjskiej  PL, ENG
  Maciej FALKOWSKI, Józef LANG Emirat Kaukaski: znaczenie dla sytuacji bezpieczeńśtwa na Kaukazie  PL, ENG
2014 Janusz DANECKI Katarzyna GÓRAK SOSNOWSKA Problemy wyznaniowe w Syrii
 PL
2012 Rafał OŻAROWSKI Problemy narodowościowe Iraku  PL
  Maciej FAGASIŃSKI Sytuacja mniejszości seksualnych w Afryce (na południe od Sahary)  PL
  Marta WYTRYKOWSKA Afganistan sytuacja ludności cywilnej na terenach kontrolowanych przez Talibów  PL;
  Sylwia GIL Sytuacja wewnętrzna w Pakistanie  PL; ENG
2011 Krzysztof STRACHOTA Azja Centralna. Charakterystyka regionu w kontekście stabilności i wyzwań migracyjnych  PL;
  Radosław BANIA, Marta WOŹNIAK, Krzysztof ZDULSKI Rewolucje w świecie arabskim. Aspekty polityczne, społeczne i humanitarne  PL, ENG
2010 Iwona KALISZEWSKA Życie codzienne na Kaukazie Północnym  PL; ENG
  Sylwia GIL Religie Azji Południowej  PL;
  Mirosława CZERNY Współczesne konflikty w Afryce  PL;