Przejdź do treści

Nawigacja

Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNEGO KSIĘGOZBIORU DEPARTAMENTU POSTĘPOWAŃ UCHODŹCZYCH URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW§ 1. Podręczny księgozbiór Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zarządzany przez Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

§ 2. Miejsce przechowywania książek jest jednocześnie wypożyczalnią i czytelnią.

§ 3. Do korzystania z podręcznego księgozbioru Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Księgozbiorem WIKP”, na zasadzie wypożyczalni, są uprawnione osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, zwane dalej „wypożyczającymi”.

§ 4. 1. Wypożyczający mogą korzystać z Księgozbioru WIKP na zasadzie wypożyczalni po dokonaniu rejestracji w module bibliotecznym systemu Światowid.
2. W celu dokonania rejestracji wypożyczający jest obowiązany do: 1) przedstawienia dokumentu tożsamości na żądanie osoby świadczącej usługę prowadzenia Księgozbioru WIKP, zwanej dalej „bibliotekarzem”; 2) zapoznania się z regulaminem udostępniania Księgozbioru WIKP; 3) posiadania indywidualnego konta dostępu do modułu bibliotecznego systemu Światowid w sieci wewnętrznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Urzędem”, założonego na jego aktualne dane personalne.
3. Rejestracja wypożyczającego następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
4. Po zarejestrowaniu wypożyczającego w module bibliotecznym systemu Światowid zostaje aktywowane konto wypożyczającego z uprawnieniami do wypożyczeń, umożliwiające rejestrację wypożyczeń.

§ 5. Do korzystania z Księgozbioru WIKP, na zasadzie czytelni, są uprawnieni pracownicy Urzędu i osoby niebędące pracownikami Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z bibliotekarzem.

§ 6. Osoby korzystające z Księgozbioru WIKP na zasadzie czytelni są obowiązane do: 1) przedstawienia na żądanie bibliotekarza dokumentu tożsamości oraz legitymacji w przypadku studentów i słuchaczy studiów doktoranckich; 2) zapoznania się z regulaminem udostępniania Księgozbioru WIKP; 3) wpisania swoich danych do Rejestru Czytelników.

§ 7. 1. Wyrejestrowanie wypożyczającego następuje po uregulowaniu wszystkich obowiązków wypożyczającego: 1) z chwilą podpisania karty obiegowej; 2) w przypadku poważnego naruszenia regulaminu udostępniania Księgozbioru WIKP; 3) na wniosek wypożyczającego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyrejestrowanie następuje na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu lub Naczelnika Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu.

§ 8. 1. Zasoby Księgozbioru WIKP mogą być udostępniane: 1) w formie wypożyczeń bezterminowych – pracownikom Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu – do stałego korzystania na terenie obiektów Urzędu; 2) w formie wypożyczeń terminowych - wyłącznie pracownikom Urzędu: a) w przypadku materiałów bibliotecznych stanowiących książki - na okres 30 dni, b) w przypadku materiałów bibliotecznych stanowiących materiały multimedialne – na okres 7 dni; 3) na miejscu – na zasadzie czytelni, wypożyczającym, którzy są pracownikami Urzędu oraz osobom niebędącym pracownikami Urzędu.
2. Na żądanie bibliotekarza wypożyczający jest obowiązany bezzwłocznie zwrócić wypożyczony materiał biblioteczny.
3. W przypadku wypożyczeń terminowych czas wypożyczenia jednego materiału bibliotecznego może być dwukrotnie przedłużony: 1) w przypadku materiałów bibliotecznych stanowiących książki – o kolejnych 30 dni; 2) w przypadku materiałów bibliotecznych stanowiących materiały multimedialne – o kolejnych 7 dni.
4. W celu uzyskania prolongaty wypożyczenia, wypożyczający jest obowiązany do okazania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz może odmówić prolongaty, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dany materiał biblioteczny.

§ 9. 1. Bibliotekarz określa dla każdego z materiałów bibliotecznych zasady jego udostępniania.
2. Wyłącznie na zasadzie czytelni udostępnia się następujące materiały biblioteczne: 1) czasopisma i druki ciągłe; 2) wydawnictwa specjalne: wybrane albumy, encyklopedie, leksykony; 3) materiały niepublikowane, w szczególności prace licencjackie, magisterskie i doktorskie; 4) księgozbiór archiwalny lub pozycje zniszczone; 5) pozycje, których wartość ewidencyjna przekracza 250 zł.
3. W formie wypożyczeń bezterminowych mogą być udostępniane tylko te materiały biblioteczne, które w ramach Księgozbioru WIKP występują w więcej niż jednym egzemplarzu.

§ 10. Wypożyczający może pożyczyć jednocześnie najwyżej 5 materiałów bibliotecznych Księgozbioru WIKP.

§ 11. 1. Materiały biblioteczne można wyszukiwać i rezerwować drogą elektroniczną poprzez moduł biblioteczny systemu Światowid lub na miejscu w wypożyczalni/czytelni na ul. Taborowej 33.
2. Jeśli dany materiał biblioteczny jest wypożyczony, program elektroniczny informuje, kiedy będzie dostępny. Czas rezerwacji upływa po 10 dniach.
3. Pracownicy Urzędu spoza obiektu na ul. Taborowej 33 mogą zamawiać i wypożyczać materiały biblioteczne poprzez moduł biblioteczny systemu Światowid, bez konieczności osobistego stawiania się w wypożyczalni/czytelni na ul. Taborowej 33. Zamówione pozycje są dostarczane Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem poczty wewnętrznej Urzędu i w ten sam sposób zwracane.
4. Materiał biblioteczny uważa się za wypożyczony i zwrócony z chwilą odnotowania tego faktu w module bibliotecznym systemu Światowid.
5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za książkę w czasie jej transportu.
6. Bibliotekarz ma prawo potwierdzić telefonicznie fakt zamówienia i odebrania materiałów bibliotecznych w przypadku pracowników Urzędu spoza obiektu na ul. Taborowej 33.

§ 12. 1. Rejestr wypożyczeń i zwrotów książek prowadzony jest elektronicznie, za pomocą modułu bibliotecznego systemu Światowid.
2. W celach pomocniczych jest prowadzony również rejestr wypożyczeń w postaci papierowej. Wypożyczający składa w nim podpis pod spisem wypożyczanych przez siebie materiałów bibliotecznych.

§ 13. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych Księgozbioru WIKP określają warunki licencji oraz niniejszy regulamin.

§ 14. 1. Korzystanie z zasobów Księgozbioru WIKP na zasadzie wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
2. W przypadku zniszczenia, nieoddania lub zgubienia udostępnionego materiału bibliotecznego wypożyczający / czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz.
3. Jeśli książka nie jest dostępna na rynku, wypożyczający / czytelnik ma obowiązek odkupić inną książkę o wartości ceny ewidencyjnej (+/- 10%), wskazaną przez bibliotekarza.
4. W przypadku materiałów bibliotecznych starszych niż 10 lat, wartość odkupionego materiału bibliotecznego powinna być zgodna z wartością ewidencyjną, lecz nie mniejsza niż 50 zł. Cena ewidencyjna znajduje się w module bibliotecznym systemu Światowid przy opisie każdej z pozycji bibliotecznych.

§ 15. 1. O niedotrzymaniu terminu zwrotu i przetrzymaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych będą informowani przełożeni pracowników.
2. Pracownicy Urzędu, przed rozwiązaniem stosunku pracy z Urzędem, są obowiązani do uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu obowiązków wypożyczającego.

§ 16. Przed wejściem do wypożyczalni/czytelni wypożyczający/czytelnik jest obowiązany pozostawić w wyznaczonym miejscu wierzchnie ubranie oraz torby i teczki o formacie większym niż A5.

§ 17. Wypożyczający/czytelnik korzystający z czytelni: 1) ma obowiązek przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem; 2) zgłasza bibliotekarzowi wnoszone materiały; 3) zgłasza bibliotekarzowi brak materiału bibliotecznego; 4) zwraca materiały biblioteczne w nieuszkodzonym stanie.

§ 18. Ze zbiorów można korzystać samodzielnie w przestrzeniach Księgozbioru WIKP – czytelni, z tym że po zakończonej lekturze należy dany materiał biblioteczny oddać bibliotekarzowi.

§ 19. Materiały biblioteczne udostępnia się w celach reprograficznych w granicach dopuszczalnych prawem autorskim. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, w miejscu przez niego wskazanym.

§ 20. W udostępnionych materiałach bibliotecznych wypożyczającemu/czytelnikowi zabrania się: 1) dokonywania własnych zapisów; 2) podkreślania tekstu; 3) wyrywania kartek; 4) dokonywania jakichkolwiek innych czynności, mogących prowadzić do ich uszkodzenia.

§ 21. 1. Wypożyczający/czytelnik powinien zgłaszać wszelkie zauważone i niezaznaczone na egzemplarzu uszkodzenia dyżurującemu w czytelni bibliotekarzowi w celu odnotowania uszkodzenia.
2. Wypożyczający/czytelnik ponosi odpowiedzialność za nieodnotowane wcześniej uszkodzenia materiałów bibliotecznych, stwierdzone przy zwrocie materiałów bibliotecznych.